Chính sách khách hàng

Cam kết bảo mật

VAMC VIỆT NAM cam kết tôn trọng và bảo toàn tính bảo mật tất cả các thông tin, hồ sơ, dữ liệu, tài liệu do Khách hàng cung cấp trong quá trình cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật, ngoại trừ trường hợp được sự chấp thuận bằng văn bản của Khách hàng và/hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, các Quản tài viên, Luật sư, Thẩm định viên và các Chuyên gia tư vấn của VAMC VIỆT NAM cam kết trung thực, khách quan, công bằng, không chịu sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên và nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật đối với các thông tin thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ.